คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564
ณ ห้อง SC3-203 สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์