ขอเชิญรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน
เข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
โดยผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex)
ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
โดย Link ในการร่วมรับชม จะจัดส่งในระบบ e-office ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564