ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ไมอักรี
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์