คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ จากโครงการ ” MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ ” ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2539
ผลงานเด่น :
– ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
นายสุริยา ทองบุญมา ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาชีววิทยา สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2541
ผลงานเด่น :
– รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
– รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 ประเภทบริหารการศึกษา
– รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา

3) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น
ดร.ยศวัฒน์ ผาผล ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2546
ผลงานเด่น :
– ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
– รางวัสคุรุสดุดี ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานครุสภา ระดับประเทศ
– รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดขอนแก่น

4) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นางกนกวรรณ เจริญพันธุวงศ์ ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2533
ผลงานเด่น :
– ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี อินสตรูเมท์
– ผู้บริจาคทุนทรัพย์ และทุนการศึกษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ

5) ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
นายวุฒิชัย ภูดี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2556
ผลงานเด่น :
– ครูชำราญการ โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว
– ชนะเลิศระดับดีเยี่ยม การประกวดการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2