กำหนดการ
โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ห้องประชุม 500 ที่นั่ง) และรูปแบบออนไลน์

12.30 – 13.00 น.                 
นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วม ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex

13.00 – 14.00 น.                 
– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
– บทไหว้ครู และเพลงพระคุณที่สาม
– พิธีเชิญพานไหว้ครู โดยตัวแทนนิสิต
– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต
– มอบรางวัลอาจารย์ในดวงใจศิษย์
– มอบเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเด่น
– มอบทุนการศึกษา
– เสร็จพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

14.00 น.
นิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับภาควิชา (ออนไลน์)
*********************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การเข้าร่วมพิธีแบบออนไลน์

QR Code เข้าร่วมพิธีไหวครูออนไลน์

สแกน QR Code

หรือนิสิตสามารถเข้าร่วมพิธีแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://msu-th.webex.com/msu-th/e.php?MTID=mdb3f81256958f24a607438b3752a1b73

Links เข้ารว่มพิธีแบบออนไลน์ระดับภาควิชา

  1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ : …..
  2. ภาควิชาฟิสิกส์ : https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=m012f3f4cc49efc8b3bb73c638bd7736d
  3. ภาควิชาชีววิทยา : …..
  4. ภาควิชาเคมี : https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=md63c98f1d361385c6f6ea294a21c6223