คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์