เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการกำจัดขยะให้ถูกวิธี เนื่องจากขยะจากคณะวิทยาศาสตร์นั้น มีทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และที่สำคัญคือ มีขยะอันตรายอันได้แก่สารเคมีต่าง ๆ จากห้องปฏิบัติการ เรียนรู้ความปลอดภัยในการกำจัดสารเคมี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาเรื่องการกำจัดขยะเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป โอกาสนี้ บุคลากรและแม่บ้านของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ช่วยกันทำความสะอาดอาคาร SC1-SC2 เพื่อให้มีความสะอาดสวยงามยิ่งขึ้น