ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ โดยการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ โดย วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 140 โครงการ โดยมีนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน ภาควิชาฟิสิกส์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา แก้วกล้า ภาควิชาชีววิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก-ทุนพัฒนานักวิ