ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
5
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการถ่ายทอด