เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘(๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๗๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังเอกสารแนบนี้
โดยสามารถ รับแบบเสนอชื่อได้ที่ กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หรือ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดยื่นแบบเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์-เมย.65

ดาวน์โหลด