ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ประมวล
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
email : pairot.p@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043-754245