คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศคกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ดังนี้

หมดเขตรับสมัคร

แผนการรับและเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน (คน) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน
0501 วท.บ. เคมี 60 2.50
0502 วท.บ. ชีววิทยา 30 2.50
0503 วท.บ. ฟิสิกส์ 30 2.50
0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 30 2.00
0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 20 2.50
0506 วท.บ. สถิติ 40 2.50
0507 วท.บ. จุลชีววิทยา 30 2.50
0508 วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล 20 2.50
0509 วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี 50 2.50
0510 กศ.บ. ฟิสิกส์ 20 2.75
0511 วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 20 2.50
  รวม 350  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 6 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
 7. ผู้สมัครจะต้องไม่มีสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบ TCAS โดยมหาวิทยาลัยตรวจสอบกับระบบ ทปอ.

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้พิจารณานักเรียนที่สนใจสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 2. ถ้านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 3. การสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

วิธีการสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.science.msu.ac.th/admission  (เท่านั้น)
 2. ให้อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
 3. กรณีชื่อ-สกุล ในใบระเบียนแสดงผลการเรียน และบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันจะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาทุกแผ่น)

ค่าสมัครคัดเลือก

          ไม่มีค่าสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญยาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม
25 พฤษภาคม 2565 ผู้ประสงค์สมัคร รอบที่ 4 Direct Admission  ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com (ผู้สมัครต้องลงทะเบียนทุกคน)
25 – 29 พฤษภาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://www.science.msu.ac.th
31 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://www.science.msu.ac.th
1 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เวลา 09.00 – 12.00  น.
2 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.science.msu.ac.th
8-9 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ mytcas.com  
10 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://www.science.msu.ac.th

เงื่อนไข

ผู้สมัครเข้าสึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสมัครลงทะเบียนในระบบ mytcas.com เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com โดยให้ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ mytcas.com ให้ครบถ้วน  โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งาน ระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัคร TCAS65

หมายเหตุ   

1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด
2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วนหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรรณิการ์  บุตรวงษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 043-754-248 หรือ 043-754333-40 ต่อภายใน 1519 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ห้อง SC3 – 219 ในวันและเวลาราชการ       

      

ประกาศรับนิสิตรอบ-ที่-4-ปี-65

ดาวน์โหลด