นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

1) ชื่อ-สกุล : นายเอกพโมฆรัตน์ หลักสูตร ปร.ด. (เคมี)

ผลงานวิจัย (1) : Simple continuous flow synthesis of 3-indolyl naphthoquinone using acid catalysts
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร / ที่ประชุม : Synthetic Communications ISSN 0039-7911 ปี 2021 ปีที่ 51 ฉบับที่ 15 หน้า 2324-2335
ฐานข้อมูล :  ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2021-2022 เท่ากับ 2.007
รายละเอียดผงานวิจัย : Simple continuous flow synthesis of 3-indolyl naphthoquinone using acid catalysts: Synthetic Communications: Vol 51, No 15 (tandfonline.com)

ผลงานวิจัย (2) : Facial preparation of trifluoroacetic acid-immobilized amino-functionalized silicamagnetite nano-catalysts as a highly efficient and reusable for synthesis of β-enaminones
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร / ที่ประชุม : Journal of Molecular Structure ISSN 0022-2860 ปี 2021 ปีที่ 1259 หน้า 132745
ฐานข้อมูล :  ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2019 เท่ากับ 3.196
รายละเอียดผลงานวิจัย : Facial preparation of trifluoroacetic acid-immobilized amino-functionalized silica magnetite nano-catalysts as a highly efficient and reusable for synthesis of β-enaminones – ScienceDirect

ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนา (คปก.) จำนวน 2,322,000 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อุทัย สาขี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.เสนีย์ เครือเนตร

2) ชื่อ-สกุล : นางสาวอาริยา  ภูพันนา  หลักสูตร กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

ผลงานวิจัย : Developing Grade 5 Students’ Scientific Habits of mind through Community-based Science Learning
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร / ที่ประชุม : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA ISSN 2477-1422 Vol.8, No.1, May 2022.
ฐานข้อมูล :   Web of Science/ASEAN Citation Index
รายละเอียดผงานวิจัย :
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม