หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประชุมรายงานผลการวิจัยร่วมกับกรมอู่ทหารเรือ และเข้าศึกษาดูงาน ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยและองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงและป้องกันประเทศ ในการนี้ พลเรือตรีสมศักดิ์ คงโชติ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และบุคลากรภายใต้อู่ทหารเรือธนบุรี ได้ให้การต้อนรับ (ภาพที่ 1-2) และร่วมรับฟังการบรรยาย (ภาพที่ 3) โดยคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ดังนี้

  • ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงคุณสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสมนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์โดยการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร” (ภาพที่ 4)
  • ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาซอฟแวร์ควบคุมระบบเคลือบฟิล์มด้วย LabVIEW” (ภาพที่ 5)
  • นางสาวอัญธิกา ละครไชย นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อเรื่อง “Corrosion performance of multilayer diamond-like carbon coating on NAB material” (ภาพที่ 6)
  • นายนพพล เสาเวียง นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อเรื่อง “Development of an Ionized Physical Vapor Deposition System for Superhard Amorphous Carbon Coating” (ภาพที่ 7)
  • นางสาวสุนินาถ แก้วนิสัย และนิสิตจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และจัดแสดงชิ้นงานจริงที่ผ่านการเคลือบฟิล์มด้วยเทคโนโลยีพลาสมา (ภาพที่ 8)

นอกจากนั้น นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (ซ้าย) และ นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี (ขวา) พาเยี่ยมชมและสาธิตการทำงานของเครื่องทดสอบการกัดกร่อน Jet impingement (ภาพที่ 9) และนาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี (ขวา) พาเยี่ยมชมและสาธิตการหล่อใบจักร (ภาพที่ 10) ต่อมาคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทจงไทยรุ่งเรือง จำกัด ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมี ดร.บรรยงค์ จงไทยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ และ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม บริษัทจงไทยรุ่งเรือง จำกัด ให้การต้อนรับ และนำชมและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรกลขั้นสูงที่ถูกติดตั้งและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการสร้างโอกาสและการแข่งขันให้กับประเทศ (ภาพที่ 11)

จึงนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป ตามวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกองทัพเรือ

ภาพที่ 1 พลเรือตรีสมศักดิ์ คงโชติ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี และคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพที่ 2 พลเรือตรีสมศักดิ์ คงโชติ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

ภาพที่ 3 พลเรือตรีสมศักดิ์ คงโชติ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี และคณะนักวิจัยจากอู่ทหารเรือธนบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายจากคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพที่ 4 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน บรรยายสรุปโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงและป้องกันประเทศ

ภาพที่ 5 ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ บรรยายความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาซอฟแวร์ควบคุมระบบเคลือบฟิล์มด้วย LabVIEW”

ภาพที่ 6 นางสาวอัญธิกา ละครไชย นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์ บรรยายความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “Corrosion performance of multilayer diamond-like carbon coating on NAB material”

ภาพที่ 7 นายนพพล เสาเวียง นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์ บรรยายความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “Development of an Ionized Physical Vapor Deposition System for Superhard Amorphous Carbon Coating”

ภาพที่ 8 นางสาวสุนินาถ แก้วนิสัย และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และจัดแสดงชิ้นงานจริงที่ผ่านการเคลือบฟิล์มด้วยเทคโนโลยีพลาสมา

ภาพที่ 9 นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (ซ้าย) และ นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี (ขวา) พาเยี่ยมชมเครื่องทดสอบการกัดกร่อน Jet impingement

ภาพที่ 10 นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี (ขวา) พาเยี่ยมชมและสาธิตการหล่อใบจักร

ภาพที่ 11 คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา และกรมอู่ทหารเรือ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทจงไทยรุ่งเรือง จำกัด ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ