คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “BCG for Scientist”
โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าทีมวิจัยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ENTEC) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx

ลงทะเบียน : ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง BCG for Scientist (google.com)

ลิงค์ในการเข้าร่วมอบรม : https://msu-th.webex.com/meet/science