นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จากผลงานวิจัย ชื่อเรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) มาใช้ในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting the Application of Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) in Management of Faculty of Science, Mahasarakham University ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 (13th Science Research Conference, SRC13) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สำหรับงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 หรือ วิทย์วิจัย 13 (13th Science Research Conference, SRC13) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SRC13 : https://sc.sci.tsu.ac.th/src13/


บทคัดย่อปัจจัยที่มีผลต่อการนำเกณฑ์คุณภา