นางสาวปิยะพร ข่าทิพย์พาที และ นางสาวสุดาภา ผ่านเมือง นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร International Journal of Mathematics and Computer Science ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 จากผลงานเรื่อง A note on fuzzy almost interior hyperideals of semihypergroups โดยมี ผศ.ดร.วรุจน์ นาคเสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดผลงานวิจัย : http://ijmcs.future-in-tech.net/17.3/R-Warud.pdf