เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และนำเสนอผลงาน เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 หรือ วิทย์วิจัย 13 (13th Science Research Conference, SRC13) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม