เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และบรรยายทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โอกาสนี้ ได้มอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 9 คน และอาจารย์บุคลากรที่ได้รับการยกย่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ บุคลกรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 21 คน บุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ผู้ได้รับตำแหน่งบริหารในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน โดยได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด

  1. ศิษย์เก่าดีเด่น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ได้รับรางวัลด้าน
1 นางสาวกมลรัตน์  ฉิมพาลี   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
จ.บุรีรัมย์
ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
2 นายวุฒิไกร  คำแฝง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
3 นายสวัสดิ์  วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
4 ดร.ณัฐวุฒิ  โอสระคู นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลงานดีเด่น
5 นายอภิเชษฐ์  เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จ.ราชบุรี ผลงานดีเด่น
6 นางสาวสุนิษา  บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม จ.มหาสารคาม การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรักษ์  ประเสริฐบุญใหญ่ าจารย์คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
8 นายทศวิทย์  เส้นเศษ ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
9 นายสุรพจน์  บัวเขียว ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

2. บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่งที่รับการแต่งตั้ง
1 ผศ.ดร.โรจนี  หอมชาลี ภาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
2 อ.ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 นายสุรัตน์  เวชรัตนเชษฐ์ สนง.เลขานุการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1

  1. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/ที่สูงขึ้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา สังกัด คำสั่งแต่งตั้ง
1 รศ.ดร.คมศร  เลาห์ประเสริฐ สัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 3078/2564 ลว 30 ธค.64
2 รศ.ดร.จิตรลดา  วิชาผง เคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี 1235/2564 ลว 2 มิย.64
3 รศ.ดร.เจษฎา  จุรีมาศ ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1833/2564  ลว 16 สค.64
4 รศ.ดร.ชวลิต  บุญปก  โทโพโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์  1057/2561 ลว 11 พค.64
5 รศ.ดร.ธนา  ยีรัมย์ ดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1833/2564  ลว 16 สค.64
6 รศ.ดร.บังอร  กองอิ้ม ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 1833/2564  ลว 16 สค.64
7 รศ.ดร.ปิยะเนตร  จันทร์ถิระติกุล เคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี 2629/2564 ลว 3 พย.64
8 รศ.ดร.ปิยะพร  แสนสุข ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 2320/2564 ลว 1 ตค.64
9 รศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 2314/2564 ลว 1 ตค.64
10 รศ.ดร.ปวีณา  เหลากูล ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ 3078/2564 ลว 30 ธค.64
11 รศ.ดร.วรนันต์  นาคบรรพต ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 2320/2564 ลว 1 ตค.64
12 รศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์  เศวตนลินทล ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 1832/2561  ลว 16 สค.64
13 รศ.ดร.หทัยทิพย์  อุดชาชน ธรณีวิทยา ภาควิชาชีววิทยา 1833/2564  ลว 16 สค.64
14 รศ.ดร.อรอุมา  แก้วกล้า จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 2320/2564 ลว 1 ตค.64
15 ผศ.ดร.กมลฉัตร  ตราชู คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2321/2564 ลว 1 ตค.64
16 ผศ.ดร.ฉลองชัย  กล้าณรงค์ คณิตศาสตร์/การประมาณและการขยาย ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2100/2564 ลว 7 กย.64
17 ผศ.ดร.นุชสุภา  สุนทมาลา จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 2100/2564 ลว 7 กย.64
18 ผศ.ดร.วรุจน์  นาคเสน คณิตศาสตร์/พีชคณิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ 788/2564 ลว 2 เมย.64
19 ผศ.ดร.อนุวัฒน์  วันทอง  ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา  1236/2564 ลว 2 มิย.64
20 ผศ.ดร.อุทุมพร  ดีศรี  ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 1235/2564 ลว 2 มิย.64
21 ผศ.ดร.อรสา  อินทร์น้อย เคมีอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี 2948/2564 ลว 14 ธค.64

  1. บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รางวัลที่ได้รับ
1 รศ.ดร.ปิยภัทร  บุษบาบดินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม
2 รศ.ดร.สุภกร  หาญสูงเนิน ภาควิชาฟิสิกส์ รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    1.รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564) 2.รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุดต่อบทความ ประจำปี พ.ศ.2564 3.รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS รวมสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2564
3 ผศ.ศิริลักษณ์  เจิมจิตต์พรชัย  (ผู้แทน) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4 อาจารย์ ดร.เอกพจน์  ศรีฟ้า ภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ดีเด่น มมส ประจำปี 2564
5 นางสาวพรนิภา  วิจารณ์จิต สนง.เลขานุการ บุคลากรดีเด่น มมส ประจำปี 2564