นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI Q.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน เมษายน 2565

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญธิกา  ละครไชย หลักสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์)
ผลงานวิจัย : Improvement of corrosion resistance and mechanical properties of chrome plating by diamond-like carbon coating with different silicon-based interlayers
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร / ที่ประชุม : Materials Research Express ISSN  2053-1591 
ฐานข้อมูล :  ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2021 เท่ากับ 1.620
ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 50,000 บาท และทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก (วช.) 2564  จำนวน 240,000 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อาทิตย์  ฉิ่งสูงเนิน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.พิษณุ  พูลเจริญศิลป์
รายละเอียดผลงานวิจัย : Arcle DOI: 10.1088/2053-1591/ac69b5