ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ปฐมนิเทศรวมระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 3 SC3-410)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ระดับมหาวิทยาลัย) https://forms.gle/ji5CW19XfyZk7zZF6
รายละเอียดเพิ่มเติม : (9) Graduate School MSU | Facebook


กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 1 กรกฎาคม  2565 ณ ห้องประชุม 150 ที่นั่ง (SC3-302) รูปแบบออนไซต์


13.00 – 13.10   น.      ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
13.10 – 13.30  น.       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวต้อนรับนิสิต
13.30 – 13.40  น.       ชมวีดีทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
13.40 – 13.50  น.       แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ / ประธานหลักสูตร
13.50 – 14.20  น.       แนะนำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
14.20 – 15.00  น.       เรื่องเล่าประสบการณ์การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มมส. โดยศิษย์เก่า ป.โท นางสาววราภรณ์ จำปาโท ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
สังกัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป.เอก ดร.ณัฐกานต์ กาญจนะ นักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15.00 – 16.00  น.       แบ่งกลุ่มเพื่อพบประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินการเรียนการสอน

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง