เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Biology Onsite Service บูรณาการสะเต็มศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน จากโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์และการทำไวน์ ฐานสัตว์ การผ่าตัดสัตว์ และการศึกษาเนื้อเยื่อสัตว์และฐานพืช การศึกษาโครงสร้างพืช ดอก ผล เมล็ด