เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา่สารคาม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางอมรรัตน์ หลายโคตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในส่วนงานต่าง ๆ โดยในครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุ สารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินใหม่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะต่อไป