เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายมรุพงค์ โฉมเฉลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง