เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัย “Sci Talks” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน และบรรยายทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม บรรยายหัวข้อ ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Dr. Thomas Klammsteiner จาก Department of Microbiology, Faculty of Biology, University of InnsbruckInnsbruck, Austria บรรยายพิเศษเรื่อง Understanding biotic and abiotic dynamics of black soldier fly farming