NEWS

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี 4 ประเภท ดังนี้

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นโครงการ Young Rising Stars of Science Award 2021...

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio1-25 ตุลาคม 2564 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 53 รายการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 53 รายการ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 25641) รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา แก้วกล้า สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"สาขาวิชาจุลชีววิทยา2) รองศาสตราจารย์...

ผลการโหวตอาจารย์ในดวงใจศิษย์ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับผลโหวต...

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564”

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564” วิธีเสนอชื่อ...