เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ SC3-302 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำวิจัย ตั้งแต่การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อการวิจัย การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลลัพธ์หรือหาคำตอบ การนำเสนอผลลัพธ์และการอภิปรายผล รวมทั้งการนำเสนอประโยชน์หรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย