เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1-200 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประธาน ศรีวิไล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตจากแต่ละหน่วยวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัย โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย