เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 (15th MSU Bio Research) ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) และห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302) อาคารปฏิบติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำวิจัย ตั้งแต่การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อการวิจัย การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลลัพธ์หรือหาคำตอบ การนำเสนอผลลัพธ์และการอภิปรายผล รวมทั้งการนำเสนอประโยชน์หรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

ภาพเพิ่มเติม : https://linksharing.samsungcloud.com/t9oPirRkakO1