เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้ สามารถเขียนบทความวิจัยได้และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง เจาะลึกกระบวนการเตรียมบทความวิจัยและการส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 คน