เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โอกาสนี้ได้รับการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติคุณภาพสูง และการเขียน Book Chapter โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทบทวนแผนงบประมาณการจัดโครงการ ปี 2566 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย