ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  1 ราย ดังนี้

1) นายธนโชติ บูรณ์เจริญ (วท.ม. ชีววิทยา)

หัวข้อที่นำเสนอ : สัณฐานวิทยากระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอด จากหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเซียส ตอนต้น จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย ( Morphology of Sauropod Dinosaurs from Early Cretaceous Sao Khua Formation in Nong Bua Lamphu Province, Thailand )

ประเภทการนำเสนอ : แบบบรรยาย

ชื่องานการประชุม : 2nd Asian Palaeontological Congress (APC2) Theme 5: Evolution of reptiles including birds.

สถานที่จัดงาน : Hongo Campus, the University of Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม  2566  

ประกาศทุนนิสิต