เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์