เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ร่วมกันจัดประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย และพิจารณาหัวข้อ ประเด็น ปัญหา หรือแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารสายสนับสนุน