ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม
“การถ่ายภาพขายออนไลน์ และทางเลือกอาชีพในอนาคต”
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง SC3-302 (รับสมัครจำนวนจำกัด)

สมัครที่ https://bit.ly/35595iF