ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 177 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูวิวัฒน์ชัย ธงภักดี คุณครูผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น ท่านผู้อำนวยการ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย