นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2566


1) ชื่อ-สกุล : นางสาวอังคณา ชมภูศรี นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (พลังงาน)
ผลงานวิจัย : ESTIMATION OF SOLAR POTENTIAL AND URBAN LAND USE CLASSIFICATION USING SATELLITE IMAGERY AND DIGITAL SURFACE MODELS
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE)  ISSN  2077-3528
ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ.2023 เท่ากับ 0.24
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ