ชื่อ-สกุล นางสาวอติกานต์ ทองอตม์ และนาวสาวธัญลักษณ์ สังข์ศรีโห นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์)

ผลงานวิจัย : Some characterizations of regular duo Γ-semigroups

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : International Journal of Mathematics and Computer Science

ฐานข้อมูล : Scopus Q3

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วรุจน์ นาคเสน
โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลิงค์เปเปอร์ : http://ijmcs.future-in-tech.net/19.1/R-WarudNakkhasen.pdf

ลิงค์ค่าควอไทล์ : https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100854726&tip=sid&clean=0