เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART CLASS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 111 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูสามารถ สวัสดี หัวหน้าโครงการเสริมทักษะวิชาการฯ คุณครูเมธินี ศรีแพงมน คุณครูผู้ประสานงาน พร้อมทั้งคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการประโมกข์ ดุลนีย์ สำหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ มีดังนี้

2 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ม.1 ห้อง SC3-505 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์ เบื้องต้น (ชีววิทยา)
ม.2 ห้อง SC1-407 เรื่อง การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น (เคมี)
ม.3 ห้อง SC1-307 เรื่อง การผ่าตัดสัตว์ (ชีววิทยา)