เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรยายเทคนิคการสอนหัวข้อ “เคล็ดลับการจัดทำแผนการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” และร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ โดยในปี 2566 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ไพรัตน์ ธรรมแสง ภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว ภาควิชาชีววิทยา และ อ.ดร.มังกร ศรีสะอาด ภาควิชาเคมี