ในระหว่างวันที่ 9-10  กันยายน  2566  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  จำนวนทั้งสิ้น 111  คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข คุณครูผู้ประสานงาน พร้อมทั้งคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการพัชรินทร์  ไชยสมบัติ สำหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ มีดังนี้

9 กันยายน 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ม.4 เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส (เคมี)
ม.5 เรื่อง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง (ฟิสิกส์)
ม.6 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Advance) (ชีวิทยา)

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ม.4 เรื่อง การสกัด DNA (Advance) (ชีววิทยา)
ม.5 เรื่อง การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (เคมี)
ม.6 เรื่องการหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกโดยใช้แทนเจนท์กัลวานอมิเตอร์ (ฟิสิกส์)

10 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ม.4 เรื่องการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา (ฟิสิกส์)
ม. 5 เรื่องการผ่าตัดสัตว์ (ชีววิทยา)
ม.6 เรื่องสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (เคมี)