เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะทีมงานจำนวน 16 คน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือกลางและหน่วยบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอข้อมูล โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน