ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล พร้อมด้วยคณะฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานประชุมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครบรอบ 12 ปี การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” จาก ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ การเสวนา เรื่อง “บทสรุปผู้บริหาร การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” การบรรยาย เรื่อง “บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการขยายเครือข่าย Lab safty ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว)” และการประกวดโปสเตอร์

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมส่งผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (SC3-606) เข้าประกวดนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ