เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์” ณ แลโขงริเวอร์รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี คุณอรไท สีหาบุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากกองการเจ้าหน้าที่ บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่

1. ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศ.ดร. ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. ศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันยวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมโครงการ