เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี และเตรียมความพร้อมด้านการจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานและภาคี เครือข่ายด้านน้ำ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยมีนางสาววรวรรณ นาคบรรพต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ และ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการประชุม