ชื่อ-สกุล : นายชัยวัชร ลินโพธิ์สาน นายพัฒนศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล นางสาวสุนิตา อุกอาจ และนายพีระพล เศษสุวรรณ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(เคมี)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอื้ออาทร ลิ้มตระกูล

ผลงานวิจัย : A new clerodane from the leaves of Croton krabas and its cholinesterase inhibitory activities
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Chemistry & Biodiversity ฐานข้อมูล : ISI Q3 (WoS)

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

นักวิจัยค้นพบสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากใบสมุนไพรฝ้ายน้ำ พบว่าสารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีทางคอมพิวเตอร์ช่วยทำนายการยึดจับกันระหว่างสารบริสุทธิ์และเอนไซม์ชนิดนี้ ซึ่งผลทางคอมพิวเตอร์และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นั้นสอดคล้องกัน อาจนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการออกแบบตัวยาในอนาคตได้

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.202301309