นางสาวชลธิชา ภูสีแก้ว และ นางสาวชลธิชา ถินนอก นิสิตสหกิจศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนาชาติ เรื่อง Necrophagous flies as bioindicators in Cd and Zn co-contaminated areas of Tak Province, Thailand .วารสาร Ecotoxicology and environmental safety ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus Q1 Impact Factor 6.8 โดยได้ทำงานวิจัยร่วมกับ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำและดิน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา

Necrophagous-flies-as-bioindicators-in-Cd-and-Zn-co-contaminated-areas-of-Tak-Province-Thailand_compressed