รองศาสตราจารย์ ดร.สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับนักวิจัยจากสถาบันในไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลาสมาฟิวชันจากสถาบัน National Institute for Fusion Science (NIFS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบัน Institute of Plasma Physics Chinese Academy of Sciences (ASIPP) ประเทศจีน สถาบัน Southwestern Institute of Physics (SWIP) ประเทศจีน และ สถาบัน Korea Institute of Fusion Energy (KFE) ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 แผนงาน คือ

1) แผนงาน N39 (S3P19) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต ชื่อโครงการพัฒนาระบบวัดนิวตรอนและไอออนพลังงานสูงแบบใหม่ในเครื่องฟิวชัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคไอออนพลังงานสูงในพลาสมาฟิวชันที่มีการให้ความร้อนแบบ Neutral beam injection (NBI) และ Ion cyclotron range of frequency (ICRF) เพื่อยกระดับเทคโนโลยีพลาสมาฟิวชันใน ประเทศไทย

2) แผนงาน N50 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) ชื่อโครงการการพัฒนาระบบวัด Neutron and fast ion diagnostics และ energetic particle physics study เพื่อยกระดับความ ร่วมมือระดับนานาชาติในด้านการวัดพลาสมา ฟิวชันกับประเทศจีนและเกาหลีใต้