เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center: STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Academic Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครู กัลยาพรรณ จันทชุม คุณครูผู้ประสานงาน พร้อมทั้งคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ท่านผู้อำนวยการ ดร.วรุตม์ เขจรสัตย์

สำหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ มีดังนี้
3 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 – 12.00
(กลุ่ม 1 ) เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์เบื้องต้น (ชีววิทยา) ห้อง SC3-505
(กลุ่ม 2 ) เรื่องเทคนิคอย่างง่ายในการแยกของผสม (เคมี) ห้อง SC3-606
เวลา 11.00 – 12.00 น. พักเที่ยง
เวลา 13.00 – 16.00 น.
(กลุ่ม 1 ) เรื่องเทคนิคอย่างง่ายในการแยกของผสม (เคมี) ห้อง SC3-606
(กลุ่ม 2 ) เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์เบื้องต้น (ชีววิทยา) ห้อง SC3-505