คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตอบแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการ
“กิจกรรมยกระดับสมรรถนะศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรม” (Upskill / Reskill)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม

ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2567
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเมติกส์
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย)
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยเข้าร่วมตอบแบบสอบได้ที่ : https://l.uni.net.th/ik4u012oys
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ดำเนินงานโดย : หลักสูตร วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ภาควิชาฟิสิกส์